Associació Educativa AEIRaval
Rambla del Raval, 29 baixos 1
08001 Barcelona
Tel. 93 442 65 34 // info@aeiraval.org
Horari: 10h - 14h i 16h - 20h
 • L’educació sexual i afectiva és fonamental amb els i les adolescents. Amb l’accés a continguts sexuals i informacions esbiaixades i de dubtable procedència, l’acompanyament dels i les professionals en aquest tema esdevé crucial a la vida dels i les joves.

  Per això, des de l’AEIRaval s’han desenvolupat un cicle de tallers per a nois i noies adolescents sobre relacions socioafectives i sexualitat. Trencar amb mites establerts;  entendre el nostre cos, fer-nos conscients del mateix i tractar-ho amb respecte, respectar als i les altres, o explicar els riscos d’algunes conductes són algunes de les temàtiques que s’han tractat aquest trimestre.

  S’han creat dos grups, un de nois i un altre de noies, amb l’objectiu de potenciar al màxim la sensació d’intimitat i confiança durant les sessions. Tot i que amb certa timidesa en un primer moment, les converses s’han desenvolupat amb molt bons resultats. Els i les adolescents han preguntat, solucionat dubtes i explicat experiències. Els i les professionals que els acompanyaven van poder, llavors, reforçar certs coneixements, explicar d’altres que no tenien clars i trencar amb mites que tenien interioritzats però s’allunyaven de la realitat.

  Per a acompanyar el grup de noies es va comptar amb la col·laboració de les talleristes de Mandràgores, un projecte que  fomenta l’educació sexual i afectiva entre adolescents, joves i dones, des d’una perspectiva feminista. La sessió es va desenvolupar sense la presència de les educadores, de nou, per a potenciar l’espai de confiança i evitar la sensació de vergonya que poden tenir les joves al parlar de certs temes.

    

  La participació a aquesta sessió es va obrir a la comunitat, per tal que altres joves del barri poguessin assistir. Adolescents de l’AEIRaval, Projecte Franja i Casal d’Infants van compartir aquesta estona de descobriment i reafirmació de conceptes. Aquest taller és una petita part de l’experiència pilot per a crear una comissió comunitària de relacions socioafectives per a nois i noies del barri del Raval, que ofereixi un espai perquè nois i noies puguin reunir-se periòdicament per a tractar aquells temes que no sempre comparteixen amb familiars o amigues i amics.

 • La educación sexual y afectiva es fundamental con los y las adolescentes. Con el acceso a contenidos sexuales e informaciones sesgadas y de dudable procedencia, el acompañamiento de los y las profesionales en este tema se convierte en crucial en la vida de los y las jóvenes.

  Por eso, desde AEIRaval se ha desarrollado un ciclo de talleres para chicos y chicas adolescentes sobre relaciones socioafectivas y sexualidad. Romper con mitos establecidos; entender nuestro cuerpo, hacernos conscientes del mismo y tratarlo con respeto; respetar a los/las dem´sa, o explicar los riesgos de algunas conductas son algunas de las temáticas que se han tratado este trimestre.

  Se han creado dos grupos, uno de chicos y otro de chicas, con el objetivo de potenciar al máximo la sensación de intimidad y confianza durante las sesiones. Aunque con cierta timidez al principio, las conversaciones se han desarrollado con muy buenos resultados. Los y las adolescentes han preguntado, solucionado dudas y explicado experiencias. Los y las profesionales que los acompañaban pudieron, por tanto, reforzar ciertos conocimientos, explicar otros que no tenían claros y romper con mitos que tenían interiorizados pero se alejaban de la realidad.

  Para acompañar al grupo de chicas se contó con la colaboración de las talleristas de Mandràgores, un proyecto que fomenta la educación sexual i afectiva entre adolescentes, jóvenes y mujeres desde una perspectiva feminista. La sesión se desarrolló sin la presencia de las educadoras, de nuevo, para potenciar el espacio de confianza y evitar la sensación de vergüenza que pueden tener las jóvenes al hablar de ciertos temas.

    

  La participación en esta sesión se abrió a la comunidad, para que otras jóvenes del barrio pudieran asistir. Adolescentes de AEIRaval, Projecte Franja y Casal dels Infants compartieron este rato de descubrimiento y reafirmación de conceptos. Este taller es una pequeña parte de la experiencia piloto para crear una comisión comunitaria de relaciones socioafectivas para chicos y chicas del barrio del Raval, que ofrezca un espacio para que los adolescentes puedan reunirse periódicamente para tratar aquellos temas que no siempre comparten con familiares o amigas y amigos.

AEIRaval 2019